آشنایی با اساتید خانه گنو/لینوکس شیراز

پیمان لاری

پیمان لاری

LPIC-1, LPIC-2, LPIC-3 (300, 303), Security Specialist

مسعود پاک نیت

فزراد چترسیماب

علیرضا سیه بازی